Projekty – Gymnázium

PISA Gramotnosti ITMS+14: 312011U031

začiatok: 10. 9. 2019
koniec : 31. 08. 2022

Aktivita č. 1: Implementácia extra hodín

Aktivita č. 2: Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

Fotogaléria

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Fotogaléria

Podujatia

Aktivita č. 3: Koordinácia projektu

Koordinačný tím:

Projektový manažér : Mgr. Eva Csurkó – riaditeľka školy
Finančný manažér : Ing. Tatiana Chovanová – interný zamestnanec
Administratívny pracovník: Jana Brédová – interný zamestnanec
Monitorovací manažér: RNDr. Žaneta Baštová – externý DoVP


Nenávratný finančný prostriedok – EŠIF

Názov projektu: Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Sándora Máraiho

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.

Hlavná cieľová skupina projektu:

– žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

– pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktivity projektu:

  1. Implementácia extra hodín
  2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
  3. Koordinácia projektu

Harmonogram projektu:

Začiatok realizácie: september 2019

Koniec realizácie: august 2022

Dĺžka trvania: 36 mesiacov


Nedávno sa dokončila rekonštrukcia biologického laboratória, v súčasnosti prebieha renovácia chemického laboratória. Rekonštrukcia sa uskutočnila vďaka Bethlen Gábor Zrt., ktoré podporilo našu školu sumou vo výške 9 000 000 Ft.