Poznaj slovenskú reč

Tak ako každý rok aj tentokrát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ocenilo najlepších žiakov Slovenska za ich úspechy v uplynulom školskom roku v predmetových olympiádach na národnej i medzinárodnej úrovni a reprezentovali tak školu, región, ale aj Slovenskú republiku. Ocenení boli rovnako aj športovci za svoje významné úspechy.  Z rúk štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej, ktorá pri oceňovaní zastupovala ministerku školstva Martinu Lubyovú, si Pamätný list sv. Gorazda prevzalo celkovo 53  študentov. Podujatie sa konalo v reprezentatívnych priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tento rok si toto významné ocenenie prevzala aj naša žiačka Viktória Henczová. Navštevuje triedu s ume-leckým zameraním a od začiatku štúdia patrí k nesmierne svedomitým študentom, čoho dôkazom sú jej vynikajúce študijné výsledky, viacero mimo-školských aktivít i úspechy na súťažiach. V neposlednom rade ju spolužiaci aj učitelia z každodenného života poznajú ako veselú, ľudskú, zodpovednú a nápomocnú spolužiačku. Aktívne sa venuje spevu v školskom speváckom zbore, v rámci ktorého absolvovala už niekoľko úspešných súťaží či speváckych sústredení. Doposiaľ jej najväčším úspechom je víťazstvo na celoštátnom kole súťaže Poznaj slovenskú reč, na ktorej sa zúčastnila už aj v minulosti. Nielen týmto úspechom, ale celým svojím aktívnym prístupom k štúdiu dokázala a neustále dokazuje, že jej záujem o štúdium v podobe poznávania a aktívneho rozvíjania vlastného talentu nie je príležitostný,      ale s jej menom a osobnosťou významne spätý. Našej žiačke, spolužiačke a kamarátke patrí v mene školy jedno veľké poďakovanie a prianie ďalších úspechov v živote i štúdiu.


Ypsilon

15. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž YPSILON – slovina je hra. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov 5. – 8. ročníka, ktorých záujem o slovenčinu je dlhodobý a dosahujú v tomto predmete nadpriemerné výsledky. Žiaci vypĺňali súťažné interaktívne testy 45 minút v štyroch kategóriách. Úlohy neboli zamerané len na overenie jazykových poznatkov, ale predovšetkým na čítanie s porozumením, tvorivosť, originalitu, rozsah slovnej zásoby a aktívne myslenie. Výsledky súťaže sa síce dozvieme až koncom januára, ale už teraz treba oceniť to, že sa naši žiaci nebáli a nabrali odvahu zmerať si svoje sily v súťaži, ktorá je určená prioritne školám s vyučovacím jazykom slovenským. Všetkým zúčastneným ďakujeme a želáme im veľa motivácie do ďalšieho aktívneho rozvíjania vedomostí a komunikačných zručností zo slovenského jazyka.